Follow by Email

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Το handling των περιφερειακών αεροδρομίων σε ιδιώτες

Στην πλήρη απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (handling) στα 34 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, προχωρά σύντομα το υπουργείο Υποδομών, με νομοσχέδιο το οποίο σύντομα θα κατατεθεί στη Bουλή.
Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η απελευθέρωση του handling θα επιφέρει:
 Μείωση του κόστους έως και 50% (που μπορεί να φτάσει μέχρι και 30 ευρώ ανά επιβάτη).
 Αύξηση των πτήσεων, κυρίως τσάρτερ, προς τα περιφερειακά αεροδρόμια.
 Σημαντική ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας, καθώς το μεταφορικό κόστος θα γίνει φθηνότερο.
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για εργασία σε τουλάχιστον 350 άτομα.
Στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται επίσης η ανακατανομή των check in counters, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων.
Σημειώνεται ότι μέχρι το 2000 η επίγεια εξυπηρέτηση όλων τα αεροδρομίων της χώρας γινόταν αποκλειστικά από την παλαιά Ολυμπιακή, ενώ στο διάστημα 2000-2009 απελευθερώθηκε σε πέντε αεροδρόμια και συγκεκριμένα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου και της Κέρκυρας.

Σχέδιο νόμου
Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών:
Αναδιαρθρώνεται και αναβαθμίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί "Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού", συστήνεται φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που επιβάλλουν αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια, την εξειδίκευση, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
Θεσπίζονται διατάξεις για σύγχρονο νομικό πλαίσιο αξιοποίησης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των κρατικών αεροδρομίων, με τη δυνατότητα ίδρυσης ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το σύνολο των μετοχών ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Οι εταιρείες αυτές θα αναλάβουν, είτε οι ίδιες είτε μέσω των θυγατρικών τους, τη διοίκηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση κρατικών αεροδρομίων. Παράλληλα, με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών μπορεί να παραχωρείται, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και με συμβάσεις παραχώρησης, σε ιδιωτικές εταιρείες η οργάνωση και λειτουργία των αεροδρομίων.
Απελευθερώνεται η αγορά παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling) σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, με την κατάργηση του μονοπωλίου που ισχύει στα τριάντα τέσσερα (34) περιφερειακά αεροδρόμια και ρυθμίζεται το περιεχόμενο των Βασικών και των Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης που εφαρμόζονται στους ελληνικούς αερολιμένες.
Συστήνεται στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης και αξιοποίησης των κρατικών αεροδρομίων και η ίδρυση αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας (υδατοδρόμια).
Ρυθμίζονται ζητήματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειας σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί 300/2008 και 185/2010) και τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του νέου Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ).
Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά του συνόλου του προσωπικού -Ιπτάμενοι Χειριστές και Μηχανικοί-από τις εταιρείες "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.", "Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε." και "Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." στην ΥΠΑ, καθώς θα προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της λόγω αδυναμίας ένταξής τους.
Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων, η οποία συστήθηκε με το ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α' 40), με τον καθορισμό του ύψους, των υπόχρεων καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης ανταποδοτικών τελών.

YΠA Iδιωτικοποίηση Aερολιμένων
Iδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για κάθε αερολιμένα ή ομάδα αερολιμένων ή και για το σύνολο των αερολιμένων της χώρας με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, το σύνολο των μετοχών της οποίας ανήκει στο Eλληνικό Δημόσιο
Προσδιορίζεται ο συγκεκριμένος σκοπός, όπως η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός ή περισσοτέρων αεροδρομίων, την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία.
H ιδιωτικοποίηση γίνεται με σύμβαση παραχώρησης, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συμβατική περίοδος, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας, καθώς και τα τέλη Aεροδρομίου, τα οποία θα επιβάλει η εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: