Follow by Email

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Εφερε σχέδιο για την παλιά πόλη χωρίς χρήματα...

Έγινε χτες η παρουσίαση του Υπουργείου για την σύσταση του Φορέα στο πλαίσιο ένταξης του μνημείου της Κέρκυρας στους καταλόγους της Unesco από την ΓΓ του ΥΠΠΟ Λίνα Μενδώνη.
Η κ. Μενδώνη σε ότι αφορά την πρόταση του Υπουργείου για την σύσταση του Φορέα, έδωσε μια 20ήμερη τουλάχιστον προθεσμία στους εμπλεκόμενους φορείς του νησιού για να συνεδριάσουν, να εξετάσουν την πρόταση και εν τέλει να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους ενώ, σε περίπτωση που όπως δήλωσε, συμφωνούν με την πρόταση του ΥΠΠΟΤ, τότε μπορεί άμεσα να υπογραφεί η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης.

Τι προβλέπει η πρόταση
Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου, συστήνεται Διαθεσμικός-Διεπιστημονικός Φορέας ο οποίος θα φέρει σε πέρας το Σχέδιο Διαχείρισης της Παλιά Πόλης της Κέρκυρας.
Ο Φορέας Διαχείρισης απαρτίζεται από το Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την ΠΙΝ, το Δήμο Κερκυραίων και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).
Εκτελεστικό Όργανο του Φορέα είναι η Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες έκαστης συμβαλλόμενης Υπηρεσίας στη διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού.
Η διαχείριση αυτή σχετίζεται με τον εντοπισμό, αξιολόγηση και άρση των κινδύνων που απειλούν το μνημείο (όπως αναπτυξιακές πιέσεις, δόμηση, διαχείριση απορριμμάτων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προβλήματα στάθμευσης κ.α.).
Επίσης η διαχείριση σχετίζεται με έναν σαφή και ιεραρχημένο προγραμματισμό με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, με την σύνταξη συγκεκριμένου και ιεραρχημένου Προγράμματος Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων, με την σύνταξη Προγράμματος για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, με την σύνταξη σαφούς και ρεαλιστικού σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προτεινόμενων δράσεων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) θα είναι ο Δήμαρχος Κερκυραίων με αναπληρωτή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο με θέματα Πολιτισμού.
Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν άλλα 16 μέλη τα οποία θα είναι: η Προϊσταμένη της 21ης ΕΒΑ, η Προϊσταμένη της Η’ ΕΠΚΑ, εκπρόσωπος της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, εκπρόσωπος της ΥΝΜΤΕ Ιονίων Νήσων, του ΤΑΠ, δύο εκπροσώπους του ΥΠΠΟΤ, εκπρόσωπο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ, δύο εκπροσώπους του Δήμου, δύο της Περιφέρειας και δύο του ΤΕΚ.
Ουσιαστικά η Ε.Π. συντονίζει και παρακολουθεί όλη την εφαρμογή του Μνημονίου, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των όρων του προγράμματος που θα έχει συνολική διάρκεια 10 χρόνια (με δυνατότητα ανανέωσης αν κριθεί αναγκαίο).
Θα διαπραγματεύεται και θα δίνει κατευθύνσεις για το πρόγραμμα των έργων, τον τρόπο εκτέλεσής τους, τον προϋπολογισμό ανά έτος.
Η Ε.Π. θα συνεδριάζει κάθε δίμηνο στην Κέρκυρα εκτός και αν απαιτηθεί έκτακτη συνεδρίαση οπότε και ορίζεται.
Τα μέλη της Ε.Π. δεν αμείβονται και οφείλουν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές.

Νομικό Συμβούλιο της Ε.Π.
Πέραν της Ε.Π. του έργου, συγκροτείται και Νομικό Συμβούλιο (Ν.Σ.) αποτελούμενο από δύο εκπροσώπους του ΥΠΠΟΤ που θα αμείβονται από το Υπουργείο και έναν εκπρόσωπο του Δήμου που θα αμείβεται από την εκάστοτε Δ.Α.
Η συγκρότηση του Ν.Σ. γίνεται προκειμένου να στηρίξει το έργο της Ε.Π. και την απρόσκοπτη εφαρμογή του Σχεδίου βάση του μνημονίου συνεργασίας και να συνδράμει στην επίλυση κάθε σχετικής με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των Συμβαλλόμενων.

Στόχοι και αντικείμενο του μνημονίου
Το μνημόνιο συνεργασία έχει ως στόχο τη διατήρηση της Παλιάς Πόλης μέσω ενός προγράμματος προστασίας, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής των μνημείων της.
Τη διατήρηση και την ανάδειξη της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των πολιτιστικών αξιών που ενσωματώνουν η ιστορία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και γενικότερα η πολιτιστική κληρονομιάς της Π.Π. της Κέρκυρας.
Την αναγνώριση και την προβολή της σημασίας και του διαχρονικού ενδιαφέροντος του αρχιτεκτονικού συνόλου της Π.Π. και ιδίως του οχυρωματικού συστήματος της Κέρκυρας.
Την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Π.Π. της Κέρκυρας, την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων της Π.Π. και τη βελτίωση των υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού και του Πολιτιστικού Τουρισμού.
 Δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Σχεδίου
Μελέτες και έργα για την αποκατάσταση και ανάδειξη των Οχυρώσεων.
Περιοδικά, εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάσταση των μνημείων.
Πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων εντός της ζώνης επιρροής.
Αναβάθμιση των μουσείων και η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών.
Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας της Π.Π. και εφαρμογή πράσινων πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, αποκατάσταση κτιριακών μετώπων, λήψη μέτρων διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων, εκπόνηση εξειδικευμένης πολεοδομικής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη της Π.Π. της Κέρκυρας που θα βασίζεται σε ιστορικά, πολεοδομικά, τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά δεδομένα.
Ανάπλαση της περιοχής Αναδασμού στην εβραϊκή συνοικία και εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας της Π.Π. και των μνημείων της.

Χρηματοδότηση
Προϋπολογισμός για την υλοποίηση των όσων προβλέπονται από το μνημόνιο θα προέρχεται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΤ, ΥΠΕΚΑ, ΠΙΝ, Δήμου Κερκυραίων, ΤΑΠ, από σχετικά με το αντικείμενο του μνημονίου προγράμματα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών θεσμών και οργανισμών, από οποιαδήποτε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται οι συμβαλλόμενοι φορείς και από οποιοδήποτε άλλο πόρο, από δωρεές, χορηγίες κλπ.
Η χρηματοδότηση πάντως θα πρέπει να συμφωνηθεί εν μέρει στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας. Κατά τα λοιπά, ο κάθε εταίρος (Δήμος, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΠΟΤ) θα πρέπει να αναζητήσει και μόνος του τη χρηματοδότηση για τα τμήματα του Σχεδίου Διαχείρισης που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: