Follow by Email

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Το Υπουργείο Οικονομίας δείχνει... το Υπουργείο Εργασίας για την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στα προγράμματα πρόνοιας των Δήμων

Στο Υπουργείο Οικονομικών παραπέμπει το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το πότε θα πάρουν τα χρήματά τους οι εργαζόμενοι στις δομές κοινωνικής πρόνοιας των Δήμων της χώρας, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες.
Στην ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ ανάμεσα στους οποίους και ο βουλευτής Κέρκυρας Μπάμπης Χαραλάμπους.
Το πλήρες περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου έχει ως εξής:
"Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, ως ειδική Υπηρεσία που συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σας ενημερώνουμε για το εξής:
Κατά την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του έτους 2005, για τα Προγράμματα των κοινωνικών δομών και Μονάδων (Δομές φύλαξης παιδιών, Δομές φροντίδας ηλικιωμένων) στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ - τόσο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας - εγκρίθηκε η παράταση της συγχρηματοδότησής τους μέχρι την 30.06.2007. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα σχετικής διαπραγμάτευσης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ενόψει της λήξεως της συγχρηματοδότησης όλων των δομών την 30/06/2007, οι Ελληνικές Αρχές, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον Ε.Ε. πέτυχαν την παράταση της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων έως την 31/08/2008.
Όσον αφορά την εξέλιξη των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων ("Βοήθεια στο Σπίτι", Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων), μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας (31/08/2008), η κατάσταση έχει ως εξής:
Για τα εν λόγω Προγράμματα έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. αρ. 60292/2158/27-8-08 (ΦΕΚ 1724/ Β/27-8-08) που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, Βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Η χρηματοδότηση των Προγραμμάτων "Βοήθεια στο Σπίτι" και "Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας" εντάσσεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), μέσω της χρήσης της "Ρήτρας Ευελιξίας" αυτών (δράσεις τύπου ΕΚΤ), Όλες οι Περιφέρειες (ΠΕΠ) έχουν ενεργοποιήσει τις δράσεις μι την έκδοση προσκλήσεων προς τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) και την ένταξη των έργων. Στην παρούσα στιγμή, οι ΔΙΣΑ όλων των Περιφερειών έχουν προκηρύξει το έργο προς τους δυνητικούς Αναδόχους (Δομές), η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει εκπνεύσει και οι διαγωνισμοί είναι σε φάση αξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγωνιστική αυτή διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με την υπογραφή συμβάσεων,
Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, οφείλονται στις σχετικά χρονοβόρες ενέργειες που προβλέπονται, για την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοιχτοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί), σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικά πλαίσιο (ενδεικτικό: διάρκειας υποβολής προσφορών, στάδιο αξιολόγησης, εξέταση ενστάσεων, έκδοση αποτελεσμάτων , προ συμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ).. Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων διαδικασιών και την υπογραφή των συμβάσεων, προβλέπεται να αποκατασταθεί ή ομαλή πορεία της χρηματοδότησης προς τους Φορείς υλοποίησης και συνεπώς και η έγκαιρη πληρωμή των εργαζομένων.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρωμή των δεδουλευμένων του προσωπικού, έχει πραγματοποιηθεί έκτακτη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους οπό το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με τα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, γιο το διάστημα Σεπτεμβρίου - -Δεκεμβρίου 2008, Ιανουαρίου - Απριλίου και Μαΐου - Σεπτεμβρίου του 2009. Γιο το υπόλοιπο διάστημα (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του 2009) και έως την πλήρη ένταξη των Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ (συμβασιοποίηση των Δομών), υλοποιείται αντίστοιχη διαδικασία Αρμόδιο για πληροφορίες γιο την πορεία εκταμίευσης των σχετικών ποσών είναι το προαναφερθέν Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και οι Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών.
Για το εργασιακό θέμα εν γένει (μονιμοποίηση των εργαζομένων και προσλήψεις νέου προσωπικού) και τη δυνατότητα σταθερής χρηματοδότησης των Προγραμμάτων από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό), αρμόδιο για πληροφορίες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".

Δεν υπάρχουν σχόλια: