Follow by Email

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Διαφωνίες των τουριστικών καταλυμάτων Κέρκυρας στις διατάξεις για την ενίσχυση των ΜΜΕ

Mε τις ισχύουσες διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον τομέα του τουρισμού, όπως η ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων, γηπέδων γκολφ, ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας κ.λπ.
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου (ΦΕΚ 40/4-3-2009), εισάγονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κάποιες από τις διατάξεις που αφορούν τις επενδύσεις του τουριστικού τομέα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω νέες ισχύουσες διατάξεις:
Δύναται να ενταχθούν για εκσυγχρονισμό υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, με την προϋπόθεση ότι με την επένδυση αναβαθμίζουν την κατηγορία τους σε 4 αστέρων. Για τις ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 3 αστέρων που αιτούνται επένδυση εκσυγχρονισμού με προϋπολογισμό έως 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν υπάρχει η υποχρέωση αναβάθμισης κατηγορίας λειτουργίας.
Ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αφορά μονάδες κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων.
Δεν επιχορηγείται ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 8ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προηγούμενης επιχορηγηθείσας επένδυσης εκσυγχρονισμού, με εξαίρεση τα τμήματα της μονάδας που δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη ενίσχυση.
Το ποσοστό επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα κυμαίνεται μεταξύ 17% - 60%. Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του προς ενίσχυση προϋπολογισμού.
Οι δαπάνες που επιχορηγούνται για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό τουριστικών μονάδων, περιλαμβάνουν:
Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης.
Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού, καθώς και ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της μονάδας.
Δαπάνες συμβούλων για οργάνωση της διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιμέρους λειτουργιών, ανασχεδιασμό και τυποποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, ερευνών αγοράς, μελετών προώθησης υπηρεσιών και συγκριτικών μελετών επιδόσεων.
Για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, πέραν των γενικών δικαιολογητικών, απαιτούνται και ειδικές γνωματεύσεις και εγκρίσεις του ΕΟΤ. Ενδεικτικά, για την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας απαιτείται ειδική γνωμάτευση του EOT για την καταλληλότητα της περιοχής ίδρυσης ή επέκτασης, καθώς και έγκριση των σχετικών αρχιτεκτονικών σχεδίων.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρνητική θεωρεί για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τουριστικών καταλυμάτων η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας.
Σε ανοικτή επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Μπρεντάνος σημειώνει:
"Όπως αναφέρουμε στο θέμα της επιστολής μας, αδυνατούμε να κατανοήσουμε την απόφαση της κυβέρνηση και ειδικά των τριών Υπουργείων που συνυπογράφουν τη σχετική απόφαση, να θεωρήσουν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων του κλάδου μας στα προγράμματα ενίσχυσης μέσω του ΠΕΠ, την υποχρέωση ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να ξεκινάει από 30.000 ευρώ και άνω.
Υπό αυτές τις συνθήκες οι επιχειρηματίες άνω των 8 δωματίων που τηρούν βιβλία και δηλώνουν εισοδήματα είναι αδύνατον να μπορέσουν να μπουν στην πλειοψηφία τους στα παραπάνω προγράμματα, καθώς οι τιμές που ενοικιάζουν μεμονωμένα ή με γραφεία ούτε κατά φαντασία δεν πλησιάζουν τα 30.000 ευρώ που ζητά η κοινή Υπουργική Απόφαση και στην περίπτωση που ισχύσει το παραπάνω κριτήριο θα έχει σαν αποτέλεσμα να εντάσσονται ιδιοκτήτες με ένα δωμάτιο λόγω τεκμαρτού εισοδήματος στα προγράμματα και να απορρίπτονται οι άλλοι με 10 δωμάτια και άνω.
Απορούμε γιατί σε τόσους χαλεπούς καιρούς για τον τουρισμό και ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η τουριστική κίνηση της Ελλάδας παρουσιάζει αισθητή μείωση, και ενώ η πληρότητα των μικρών επιχειρήσεων λόγω του σκληρού και αθέμιτου ανταγωνισμού που μας επιβάλλουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τις ευτελείς τιμές του all inclusive έχει φθίνουσα πορεία, η πολιτεία αντί να μειώσει - αυξάνει το μέσο όρο τριετίας με αποτέλεσμα η οικονομική ενίσχυση μέσω των προγραμμάτων που θα μας βοηθούσε να αναβαθμίσουμε τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας να καθίσταται υπό τις παρούσες συνθήκες αδύνατη.
Ελπίζουμε να λάβετε σοβαρά υπόψη την επιστολή μας και να βοηθήσετε τους μικρούς επιχειρηματίες του κλάδου μας που στηρίζουν την περιφερειακή οικονομία να ανακάμψουν μέσω των προγραμμάτων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις διεθνείς εξελίξεις και στα νέα πρότυπα τουρισμού που διατείνεστε ότι επιθυμείτε να ενταχθούμε".

Δεν υπάρχουν σχόλια: